Image
Login เข้าสู่ระบบ

สายเสียงอักเสบ และวิธีถนอมเสียง

Last update: 12.03.2010


การเกิดเสียงพูด เกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหายใจ และระบบทางเดินอาหาร กล่องเสียง เป็นทางผ่านของอากาศจากปอดไปสู่ทางเดินหายใจส่วนบน ตั้งอยู่ภายในบริเวณลำคอใต้ช่องปากลงไป ซึ่งในผู้ชายจะเห็นชัดคือส่วนที่เราเรียกว่า ลูกกระเดือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล่องเสียงนั่นเอง

 

ผศ. นพ. ปารยะ   อาศนะเสน
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

    


            การเกิดเสียงพูด เกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหายใจ และระบบทางเดินอาหาร   กล่องเสียง เป็นทางผ่านของอากาศจากปอดไปสู่ทางเดินหายใจส่วนบน  ตั้งอยู่ภายในบริเวณลำคอใต้ช่องปากลงไปซึ่งในผู้ชายจะเห็นชัดคือส่วนที่เราเรียกว่า ลูกกระเดือก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล่องเสียงนั่นเอง     กล่องเสียง ประกอบด้วย กระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อหลายชิ้นทำงานร่วมกับสายเสียง ซึ่งขึงตึงจากด้านในของลูกกระเดือกไปยังส่วนหลังของกล่องเสียง    เสียงพูดเกิดจากลมหายใจออก ที่ผ่านออกจากปอดและหลอดลมไปยังสายเสียง     ช่วงที่เราพูด กล้ามเนื้อของสายเสียงจะดึงสายเสียงให้เข้ามาชิดกัน  ลมจากปอดนี้จะดันให้สายเสียงเปิด – ปิด แยกออกเป็นจังหวะ มีผลให้สายเสียงเกิดการสั่นสะเทือน   ถ้าสายเสียงสั่นสะเทือน ด้วยความถี่สูง  เสียงจะสูง    ถ้าสายเสียงสั่นสะเทือน ด้วยความถี่ต่ำ  เสียงจะทุ้ม   เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ของสายเสียงเพียงอย่างเดียว จะมีแต่เสียงสูงต่ำ  จนเมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของอวัยวะที่อยู่เหนือสายเสียงคือ อวัยวะในช่องคอ และช่องปาก เช่น  ลิ้น   ฟัน   เพดาน ก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงพูด    จะเห็นได้ว่าสายเสียงเป็นอวัยวะที่สำคัญในการสร้างเสียง  หากเกิดปัญหากับสายเสียง เช่น ใช้เสียงผิดวิธี หรือ เกิดการติดเชื้อของสายเสียง  จะทำให้เกิดสายเสียงอักเสบ  บวมแดง  เกิดตุ่มที่สายเสียง  (vocal nodule) สายเสียงก็จะไม่สามารถผลิตเสียงที่มีคุณภาพดีๆได้  ทำให้เกิดเสียงแหบแห้ง หรือเสียงหายตามมา 

         เมื่อสายเสียงอักเสบ  จะทำให้สายเสียงบวม  และเข้ามาประชิดกันไม่สนิทในขณะพูด    เกิดเสียงแหบ หรือมีลมเเทรก    สายเสียงอักเสบ นี้พบได้บ่อยในคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เป็นไข้หวัด  เจ็บคอ  ไอ  สูบบุหรี่  ดื่มสุราจัด หรือใช้เสียงมากเกินไป   สายเสียงอักเสบ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

  1. สายเสียงอักเสบเฉียบพลัน ส่วนใหญ่มักเป็นชั่วคราว (ไม่เกิน 3 สัปดาห์) และผู้ป่วยมักจะดีขึ้นหลังให้การรักษาสาเหตุ
  2. สายเสียงอักเสบเรื้อรัง ส่วนใหญ่มีอาการนานเกิน 3 สัปดาห์ และมักจะเป็นๆหายๆ ขึ้นอยู่กับสาเหตุ

สายเสียงอักเสบ เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
- การติดเชื้อแบคทีเรีย  เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อวัณโรค    ส่วนใหญ่ มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส  เช่น เมื่อเป็นหวัด ก็จะมีการอักเสบของบริเวณช่องจมูกและภายในคอ   การอักเสบนี้อาจลามต่อไปถึงกล่องเสียงและสายเสียง ทำให้สายเสียงอักเสบ   ส่วนใหญ่เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส  จะทำให้เกิดการอักเสบของสายเสียง อยู่นาน 1-3 สัปดาห์  แต่เชื้อรา และเชื้อวัณโรค จะทำให้เกิดการอักเสบของสายเสียงนานเป็นแรมเดือน  บางรายอาจมีอาการไข้  ไอเรื้อรัง  น้ำหนักลดร่วมด้วย
- กา