Image
Login เข้าสู่ระบบ

ราชวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับโสต ศอ นาสิกแพทย์ 3 ท่าน ที่ได้เป็นแพทย์ต้นแบบจากแพทยสภา

Last update: 27.08.2018


แพทย์ต้นแบบ คือแพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำงานมาอย่างน้อย ๒ ปี และมีความสามารถ ในเชิงวิชาการ วิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือ มีความกล้าหาญสละความสุขของตนให้ผู้อื่น โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างแก่แพทย์รุ่นหลังๆ ในการทำงานให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

ทางราชวิทยาลัยฯขอแสดงความยินดีกับโสต ศอ นาสิกแพทย์ทั้ง ๓ ท่าน ที่ได้เป็นแพทย์ต้นแบบจากแพทยสภาในปีนี้ได้แก่


๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล


๒.อาจารย์นายแพทย์สุนทร อันตรเสน


๓.พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา