Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา / แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (แผน ก)

Last update: 24.09.2018


ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา / แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (แผน ก) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 สมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ จากประกาศรับสมัครของแพทยสภา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย" ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามประกาศของแพทยสภา ไปที่

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนาเอนกชัย
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

กรณีส่งทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


รายละเอียด [ดาวน์โหลด]