Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Last update: 09.01.2017


ประกาศ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***************************

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตประสาทวิทยา (หลักสูตร 1 ปี: วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
  1. สำเนา transcript
  2. สำเนาวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  3. ใบ recommended จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด กรณีที่มีต้นสังกัด

สนใจติดต่อธุรการ ภาควิชา โทร. 02-256-4103, 02-252-7787 หรือที่อิเล็กทรอนิกส์เมล์ entchula2011@gmail.com