Image
Login เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Last update: 21.09.2017


ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก)

สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา / แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ http://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier รายละเอียดดูจากประกาศรับสมัครของแพทยสภา [ ดาวน์โหลดประกาศแพทยสภา]

การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) แคชเชียร์ เช็ค สั่งจ่าย "ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย" ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นๆมาที่

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์
เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรณีส่งทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
กำหนดวันสัมภาษณ์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560