Image
Login เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วาระปี2561-2562

Last update: 06.10.2017


ขอเชิญสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัย วาระปี2561-2562

โดยวิธีการลงคะแนน ดังนี้

1.ดาวน์โหลดใบลงคะแนน ตามเอกสารที่แนบ ลงคะแนนเสียง และจัดส่งทางไปรษณีย์ มายังที่อยู่ในใบลงคะแนนเสียง ภายในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2560 (วันที่หมดเขต ถือวันที่ลงตราไปรษณีย์)

หรือ

2.เลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง ในวันประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่12-วันจันทร์ที่13 พฤษจิกายน2560 ภายในเวลา12.00 น.(ปิดหีบเลือกตั้งในวันที่13/11/2560,12.00น.)


ใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ

ดาวน์โหลด