Image
Login เข้าสู่ระบบ

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

Last update: 22.12.2017


ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

-------------------------

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (แผน ก) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ คือ

  • โรงพยาบาลราชวิถี 3 ตำแหน่ง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ตำแหน่ง

แพทย์ผู้สนใจ ติดต่อโดยตรง ณ สถาบันฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ แพทยสภาจะเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561