Image
Login เข้าสู่ระบบ

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand

ประธาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-256-4103
โทรสาร 02-252-7787
อีเมล entchula2011@gmail.com

สำนักงานเลขาธิการ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 081 3923473
อีเมล teerapornratana@gmail.com