Username
Password
 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
ข่าวมูลนิธิร่วมรณรงค์ความพิการ
( IMPACT Thailand )

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2560

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
ประธาน รองศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑา ม่วงทอง
รองประธาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยรัตน์  นิรันตรัตน์

เลขาธิการ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวรส  ภทรภักดิ์
รองเลขาธิการ

แพทย์หญิงวันดี  ไข่มุกด์

แพทย์หญิงนิดา  ไรท์

วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์ 
เหรัญญิก

พลอากาศตรีหญิงทรงพร  วาณิชเสนี

ปฏิคม

พันเอกนายแพทย์สมศักดิ์ จันทรศรี

ที่ปรึกษา/วิเทศสัมพันธ์

นายแพทย์ภักดี  สรรค์นิกร

กรรมการ

นายแพทย์จิระพงษ์ อังคะรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพร รัตนเอนกชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิการ์ สันสุวรรณ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชู กุลประดิษฐารมณ์

นายแพทย์พรเอก อภิพันธ์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พีรพันธ์ เจริญชาศรี

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน เกษกุล

พลอากาศโทนายแพทย์มานิตย์ ศัตรูลี้

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล

นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
THE ROYAL COLLEGE OF OTOLARYNGOLOGISTS-HEAD AND NECK SURGEONS OF THAILAND
Secretariat : Department of Otolaryngology, Phramongkutklao Hospital , Rachavithee Rd., Ratchathevee, Bangkok 10400
Tel : +66-2354-7711 Ext. 93685 , 93073    Fax : +66-2354-4109
 
Copyright © 2009-2015 The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand, All rights reserved.