รางวัลพระราชทาน
พาหนะพระราชทาน "รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน" จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รางวัลพระราชทาน "สนับสนุนกิจการหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิ พอ.สว." จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
รางวัลพระราชทาน "หน่วยงานเด่นเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในชนบท" จากสมเด็จพระบรมโอสาธิราช
รางวัลพระราชทาน "หน่วยงานและบุคคลดีเด่นของชาติของชาติ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รางวัลพะราชทาน "คนไทยตัวอย่าง" มูลนิธิธาร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร
เอกสาร รางวัลพระราชทานมาจากผลงานของมูลนิธิฯ (ที่มูลนิธิยินดีจะนำมาแสดงหรือยืนยันหากต้องการ)
เอกสารฉบับที่ 1 รางวัลพระราชทาน “คนไทยตัวอย่าง” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เอกสารฉบับที่ 2 รางวัลพระราชทาน “แพทย์จุฬาดีเด่น สาขาการแพทย์ชุมชน” จากสมเด็จพระบรมโอสาธิราช
เอกสารฉบับที่ 3 รางวัลพระราชทาน “รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน” จากสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี
เอกสารฉบับที่ 4 รางวัลพระราชทาน “หน่วยงานดีเด่นเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในชนบท” จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เอกสารฉบับที่ 5 รางวัลพระราชทาน “หน่วยงานและบุคคลดีเด่นของชาติ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เอกสารฉบับที่ 6 รางวัลพระราชทาน “สนับสนุนกิจการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ พอ.สว. จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เอกสารฉบับที่ 7 รางวัลพระราชทาน “เจริญรอยตามสมเด็จพระราชบิดา” จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เอกสารฉบับที่ 8 รางวัลแพทย์แพทย์ดีเด่นของวิทยาลัยศัลยาแพทญ์นานาชาติ
เอกสารฉบับที่ 9 รางวัล “Distinguished Award for Humanitraian Efforts” จากการประชุมใหญ่ครบรอบ 100 ปี ของสถาบันวิทยาลัยโสตนาสิกแพทย์อเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
เอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ
เอกสารฉบับที่ 10 ใบอนุญาตจัดตั้ง
เอกสารฉบับที่ 11 หนังสือให้อำนาจจัดตั้ง
เอกสารยืนยันการปฏิบัติงานของมูลนิธิหูคอจมูกชนบท
เอกสารฉบับที่ 12 โรงพยาบาล สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เอกสารฉบับที่ 13 โรงพยาบาลยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เอกสารฉบับที่ 14 โรงพยาบาลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
เอกสารฉบับที่ 15 โรงพยาบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เอกสารฉบับที่ 16 โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เอกสารฉบับที่ 17 โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เอกสารฉบับที่ 18 โรงพยาบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เอกสารฉบับที่ 19 โรงพยาบาลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เอกสารฉบับที่ 20 โรงพยาบาลยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน
เอกสารฉบับที่ 21 โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เอกสารฉบับที่ 22 โรงพยาบาลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เอกสารฉบับที่ 23 โรงพยาบาลหนองบัวลำพู อ.เมือง จ.หนองบัวลำพู
เอกสารฉบับที่ 24 โรงพยาบาลประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เอกสารฉบับที่ 25 โรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เอกสารฉบับที่ 26 โรงพยาบาลกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
เอกสารฉบับที่ 27 โรงพยาบาลบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เอกสารฉบับที่ 28 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เอกสารฉบับที่ 29 โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
เอกสารฉบับที่ 30 โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เอกสารฉบับที่ 31 โรงพยาบาลยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เอกสารฉบับที่ 32 โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง จ. นครนายก
เอกสารฉบับที่ 33 โรงพยาบาลเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
เอกสารฉบับที่ 34 โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เอกสารฉบับที่ 35 โรงพยาบาลบ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม
เอกสารฉบับที่ 36 โรงพยาบาลบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
เอกสารฉบับที่ 37 โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
เอกสารฉบับที่ 38 โรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม อ.แดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เอกสารฉบับที่ 39 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
เอกสารฉบับที่ 40 โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
เอกสารฉบับที่ 41 โรงพยาบาลบึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
เอกสารฉบับที่ 42 โรงพยาบาล สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เอกสารฉบับที่ 43 รายชื่อ 58 โรงพยาบาล ใน 30 จังหวัด ที่มูลนิธิฯ ปฎิบัติงานตรวจผ่าตัดหู ถวายพระราชกุศล 72 พรรษา ปี 2542
เอกสารฉบับที่ 44 รายชื่อ 35 โรงพยาบาล ทั่วประเทศที่มูลนิธิฯ ปฎิบัติงานตรวจผ่าตัดหู ระหว่างปี 2538-2541
เอกสารฉบับที่ 45 รายชื่อ 133 โรงพยาบาล ทั่วประเทศที่มูลนิธิฯ ปฎิบัติงานตรวจผ่าตัดหู ระหว่างปี 2529-2536
เอกสารยืนยันการช่วยงานของมูลนิธิหูคอจมูกชนบท ต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ
เอกสารฉบับที่ 46 สภากาชาดไทย
เอกสารฉบับที่ 47 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสารฉบับที่ 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารฉบับที่ 49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารฉบับที่ 50 สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เอกสารฉบับที่ 51 สถาบันโสตศอนาสิก รพ.ราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับที่ 52 สถาบันโสตศอนาสิก รพ.ราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข ในนามรัฐบาลไทย ปฎิบัติในต่างประเทศ อันได้แก่ จีน พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว ภูฎาน
เอกสารฉบับที่ 53 กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับที่ 54 กองอนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดที่มูลนิธิหูคอจมูกชนบท ช่วยราชการกระทรวงสาธารณสุข จัดหาเครื่องตรวจการได้ยิน 600 เครื่องให้ทุกอำเภอทั่วประเทศ ปี 2533-2536 สอนเจ้าหน้าที่อนามัย 379 ครั้ง จำนวน 6,578 คน จาก 6000 ตำบล 407 อำเภอ
เอกสารฉบับที่ 55 เอกสาร และ เครื่องตรวจการได้ยิน ที่มูลนิธิค้นคว้าและผลิตขึ้นในประเทศ
เอกสารฉบับที่ 56 เอกสารจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เรื่องงานของมูลนิธิฯ
เอกสารฉบับที่ 57 เอกสารจากหนังสือ Asian Medical News (Jan.1981) เรื่องงานของมูลนิธิฯ
เอกสารฉบับที่ 58 เอกสารจากหนังสือพิมพ์ The Time of India (Oct.1983) มูลนิธิฯช่วยเหลือผ่าตัดหูในชนบทอินเดีย ให้เป็นตัวอย่างกับแพทย์ของอินเดีย
เอกสารฉบับที่ 59 เอกสารชมเชย มูลนิธิหูคอจมูกชนบท จากองค์การสหประขาขาติUnited Nation Development Program ที่ได้ช่วยเหลือสหประชาชาติ ออกทำงานชุมชนเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอินเดียและเคนย่า แอฟริกา
เอกสารฉบับที่ 60 เอกสารจากหนังสือ Asian Medical News (Jan.1986) เรื่องมูลนิธิฯออกทำงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในไทยสอนหมอจากแอฟริกา
เอกสารฉบับที่ 61 เอกสารจากหนังสือพิมพ์ International Herald Tribune (July 1986) เรื่องคณะแพทย์มูลนิธิหูคอจมูกชนบทออกปฏิบัติงานรักษาผ่าตัดหู ในโรงพยาบาลชนบท 18 แห่งของแอฟริกา
เอกสารฉบับที่ 62 เอกสารจาหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์ Washington Post (July 1986) เรื่อง Thai Doctor’s Ear Safari ชมเชยการทำงานช่วยผ่าตัดหู
เอกสารฉบับที่ 63 เอกสารชมเชยจากสถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
เอกสารฉบับที่ 64 เอกสารจากหนังสือพิมพ์ Bangkok World (August . 1986)
เอกสารฉบับที่ 65 เอกสารจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post (Feb . 1989) เรื่องคณะแพทย์จากมูลนิธิหูคอจมูกชนบท ออกรักษาผ่าตัดหูให้กับประชาชนลาว เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไทยลาว (ทันที่ที่ลาวเปิดประเทศ)
เอกสารฉบับที่ 66 เอกสารจากหนังสือพิมพ์ The Bangladesh Observer(Nov . 1989)เรื่องหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิเพื่อประชาชนทั้งไทยและประเทศอื่น ๆ
เอกสารฉบับที่ 67 เอกสารจากหนังสือวารสารของสหประชาชาติ UNDP (1989 No.2) บทความเรื่อง Sharing New Techniques in Ear Clinic เป็นตัวอย่างให้ทั่วโลกเห็นถึงการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกในชนบทห่างไกล
เอกสารฉบับที่ 68 เอกสารจาก กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ ชมเชยการปฏิบัติงานมูลนิธิหูคอจมูกชนบท ที่ประสพความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งที่ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ที่เมืองดานัง และ โฮจิมิน
เอกสารฉบับที่ 69 เอกสารจาก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชมเชยและขอสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ในนามของไทย ที่ เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา
เอกสารฉบับที่ 70 เอกสารจาก IMPACT โครงการป้องกันความพิการของสหประชาชาติ กระตุ้นให้นานาประเทศเร่งการป้องกันความพิการหูหนวกหูตึงตามแบบไทย
เอกสารฉบับที่ 71 เอกสารจาก World Health Forum ของ W.H.O. องค์การอนามัยโลก เรื่อง Ears to Hear อธิบายโดยละเอียดถึงการทำงานช่วยเหลือประชาชน ในชนบทของไทย เพื่อกระตุ้นเตือนให้วงการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกได้รู้และเป็นแบบย่างในการดำเนินงานของมูลนิธิหูคอจมูกชนบท
เอกสารฉบับที่ 73 United Nation UNDP ถ่ายทำวีดีโอ การทำงานของมูลนิธิในชนบทของไทย ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ออกเผยแพร่ 120 ประเทศทั่วโลก
เอกสารฉบับที่ 74 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (30 สค.2523) ข่าว “คนนับพันแห่รักษาฟรีโรคหูน้ำหนวกที่นรา ยะลา ปัตตานีฯ”
เอกสารฉบับที่ 75 หนังสือพิมพ์พยาแล (16 พค. 2526) ข่าว “มูลนิธิออกช่วยบ้านโหล่น ชัยภูมิ”
เอกสารฉบับที่ 76 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (14 มิย.2528) ข่าว “หมอหูไทยไปดังในสหประชาชาติ”
เอกสารฉบับที่ 77 นิตยสารสกุลไทย (15 ธค. 2523) ข่าว “วันดีๆ ที่กิ่งแม่ฟ้าหลวง” สมเด็จย่าเสด็จเยี่ยมงานของมูลนิธิฯ
เอกสารฉบับที่ 78 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (30 กย.2538) ข่าว “งานผ่าตัดหูชายแดนประเทศถวายสมเด็จย่า”
เอกสารฉบับที่ 79 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (21 ตค. 2538) ข่าวงานมูลนิธิ ฯ “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่ายังปกแผ่ชั่วนิรันดร์”
เอกสารฉบับที่ 80 หนังสือพิมพ์แนวหน้า (30 สค.2542 ) ข่าว”ชีวิตนี้เพื่อผู้ป่วยโรคหูหนวก”
เอกสารฉบับที่ 81 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (13 ธค. 2542) ข่าว “หมอหูสร้างประวัติศาสตร์ ผ่าตัดพร้อมกัน 24 เตียง ถวาย 72 พรรษา
เอกสารฉบับที่ 82 หนังสือพิมพ์ Bangkok Post (Nov.29.1999) ข่าว “Mobile EAR CAMP Performs183Free Surgeries One Go”