คณะกรรมการมูลนิธิรุ่นใหม่
1. ราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
2. ราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แพทย์หญิงทรงพร วาณิชเสนี
3. สถาบันโสตศอนาสิกแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติยศ โคมิน
4. สถาบันฝึกอบรมแพทย์หูคอจมูกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร
5. สถาบันฝึกอบรมแพทย์หูคอจมูกในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์
6. สถาบันฝึกอบรมแพทย์หูคอจมูกในสังกัดกระทรวงกลาโหม นายแพทย์มานิตย์ ศัตรูลี้
7. แพทย์หูคอจมูกของสภากาชาดไทย นายแพทย์กรเกียรติ สนิทวงศ์
8. แพทย์หูคอจมูกในต่างจังหวัด นายแพทย์ปรีดี เงาเทพพฤฒาราม
9. แพทย์หูคอจมูกเอกชน นายแพทย์ฉัตรินทร์ นพจินดา
10. ตรวจการได้ยิน อาจารย์ศรีทนต์ บุญญานุกุล
11. วิสัญญี อาจารย์สมศักดิ์ ศรีณรงค์
แพทย์ร่วมงานอาวุโส
1. นายแพทย์สุนทร อันตรเสน
2. นายแพทย์สุกิตต์ เอื้อไพบูลย์
3. นายแพทย์สมศักดิ์ จันทรศรี
4. นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล
5. นายแพทย์สมภพ อินทรประสงค์
5. นายแพทย์เนาวรัตน์ ทองไทย