ในปี พ.ศ. 2515 กลุ่มแพทย์ และพยาบาล ได้ริเริ่มโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิหูคอจมูกชนบท เพื่อบริการให้การตรวจร่างกาย และรักษาผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ต่อมาโครงการนี้ได้เติบโตขึ้น จนสามารถตั้งเป็น “มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท” ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 อันดับที่ 382

โดยจะปฎิบัติงานตามโรงพยาบาลชุมชน(หรือรพ.อำเภอ) และจะเน้นเป็นพิเศษสำหรับท้องที่ชนบทที่ห่างไกลประชาชนยากจน การคมนาคมไม่สะดวก หรือมีปัญหาโรคหูจำนวนมาก ได้ดำเนินการเช่นนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอด จวบจนปัจจุบัน ครอบคลุมกว่า 350 อำเภอ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนรวมกว่า 120,000 และได้รับการผ่าตัดไปกว่า 12,000 ราย

ในแต่ละครั้งที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ จะตรวจรักษาผู้ป่วยนอกได้วันละ 300-500 คน ในจำนวนนี้ ได้รับการผ่าตัดโรคหูน้ำหนวกร้ายแรงเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียชีวิตหรือพิการจากฝีแตกเข้าสู่สมอง และผ่าตัดแก้วหูที่เน่าแตกทะลุด้วยการปะเปลี่ยนแก้วหูให้ใหม่ ทำให้ไม่เป็นหูน้ำหนวกเรื้อรังและกลับได้ยินขึ้น ได้ถึงวันละ 30-35 คน

โครงการหูคอจมูกชนบท มีวัตถุประสงค์โดยย่อ ดังนี้

  1. ส่งเสริมและดำเนินการช่วยเหลือ ให้โสตศอนาสิกแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในชนบท
  2. ส่งเสริมและดำเนินการช่วยเหลือ ทางด้านวิชาการโสตศอนาสิกวิทยาและอื่นๆให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข
  3. ส่งเสริมและดำเนินการช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ความเช้าใจ ด้านวิชาการโสตศอนาสิกวิทยาและอื่นๆ ให้แก่ประชาชน
  4. ส่งเสริมและดำเนินการช่วยเหลือ จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ให้หน่วยงานหูคอจมูกที่ยังขาดแคลนในชนบท
  5. ส่งเสริมและดำเนินการช่วยเหลือ ราชการงานสาธารณสุข และองค์การกุศลอื่นๆ เพื่องานสาธารณประโยชน์ชุมชน